Home

 

Úlohy a ciele

  • Pôvodná Nemecko-československá komisia historikov vznikla roku 1990 z iniciatívy ministrov zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a Českej a Slovenskej federatívnej republiky, Hansa-Dietricha Genschera a Jiřího Dienstbiera.
  • Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov vyvíja činnosť od roku 1993, keď sa Česká a Slovenská federatívna republika rozdelila na samostatné republiky Českú a Slovenskú.
  • Úlohou Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov je skúmať a hodnotiť dejiny národov týchto troch krajín, a síce v širšom historickom kontexte a s dôrazom na interdisciplinárnosť. Komisia venuje zvláštnu pozornosť 20. storočiu, teda témam ako národný socializmus a nemecká okupácia, svetové vojny, nedobrovoľná migrácia obyvateľstva, studená vojna, konflikty medzi západným a východným blokom a ich ukončenie v roku 1989.
  • Komisia formuluje témy, kladie si otázky a ciele a rozvíja pracovné postupy ako vedecké grémium, nezávisle na politických objednávkach.
  • Výsledky tejto činnosti sa sprístupňujú verejnosti.
  • Členov nemeckej sekcie menuje minister zahraničných vecí na návrh Zväzu nemeckých historikov. V komisii sa angažujú ako čestní a neplatení členovia. Náklady na činnosť komisie pokrýva Nemecká akademická výmenná služba (DAAD).