Home

 


Slovenská sekcia
 • PhDr. Edita Ivaničková, CSc. (predseda)
  Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  pfeil

 • Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
  Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  pfeil

 • PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
  Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  pfeil

 • Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
  Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  pfeil

 • Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD..
  Katedra histórie FF UPJŠ, Košiciach
  pfeil

 • PhDr. Michal Schvarc, PhD.
  Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  pfeil

 • PhDr. Martina Fiamová, PhD.
  Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  + Vedecký sekretariát
  pfeil

 

Česká sekcia

 • Prof. Dr. Miloš Řezník (predseda)
  Deutsches Historisches Institut Warschau
  pfeil

 • Prof. Dr. Zdenĕk Beneš
  Ústav českých dejín, Karlova univerzita v Prahe
  pfeil

 • Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  pfeil

 • Doc. PhDr. Kristina Kaiserová
  Ústav slovansko-germánskych štúdií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  pfeil

 • Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
  Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  pfeil

 • Prof. Dr. Jiří Pešek
  Ústav medzinárodných štúdií, Karlova univerzita v Prahe
  pfeil

 • PhDr. Václav Petrbok, PhD.
  Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
  pfeil

 • Dr. Lenka Adámková
  Vedecký sekretariát
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha
  lenka.vomackova@seznam.cz


Nemecká sekcia

 • Prof. Dr. Frank Hadler (predseda)
  Centrum humanitných vied pre dejiny a kultúru stredovýchodnej Európy na Univerzite v Lipsku
  pfeil

 • Univ.-Prof. Dr. Christoph Boyer
  Univerzita Salzburg
  pfeil

 • Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Detlef Brandes
  predtým: Ústav kultúry a dejín Nemcov vo východnej Európe na Univerzite Heinricha
  Heineho Düsseldorf

 • Prof. Dr. Christoph Cornelißen
  Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom
  mehr

 • Prof. Dr. Dieter Gosewinkel
  Vedecké centrum sociálneho výskumu Berlín
  pfeil

 • Prof. Dr. Claudia Kraft
  Univerzita Siegen
  pfeil

 • Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
  Historický seminár, Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove
  pfeil

 • Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer
  Fachbereich Geschichte, Bergische Universität Wuppertal;
  Kulturwissenschaftliches Institut Essen
  pfeil

 • Dr. K. Erik Franzen
  Vedecký sekretariát, projekt učebnice
  Collegium Carolinum v Mníchove
  erik.franzen@collegium-carolinum.de