Home

 

Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov si kladie za úlohu bádať o minulosti Nemcov, Čechov a Slovákov. Svoju činnosť sústreďuje na 20. storočie. Komisia kladie dôraz na interdisciplinárnosť a usiluje sa analyzovať skúsenosti spájajúce, prípadne rozdeľujúce Nemcov, Čechov a Slovákov v širšom historickom kontexte a s dôrazom na historickú komparatistiku. Komisia organizuje konferencie a má vlastný edičný plán.