Home

 

 

Nasleduje prehľad aktivít Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov zoradených podľa kategórie podujatia od jej vzniku v roku 1990.

24 medzinárodných konferencií Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov
(4 až 5 denných) v Nemecku, Československu, resp. v Česku a na Slovensku od roku 1990 do roku 2010 – zborníky z konferencií pozri publikácie

Medzinárodná konferencia spolu s Rakúsko-československým výborom historikov v roku 1991 vo Viedni – publikácia: Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Koncepcie strednej Európy v prvej polovici 20. Storočia). Editori Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner, Arnold Suppan, Anna Maria Darbe a Birgitta Zaar, Wien 1995.

Neverejné redakčné zasadnutie za účelom vypracovania publikácie Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert (Náčrt nemecko-českých dejín od 19. storočia, Karlík bei Prag, München u.a.) pozri publikácie

Od roku 1990 25 väčšinou celodenných pracovných zasadnutí v Spolkovej republike Nemecko, v Československu, resp. v Česku a na Slovensku.

Organizovanie jednej zo sekcií na 41. zjazde nemeckých historikov roku 1996 v Mníchove – publikácia: Geschichtsdiskurse und Geschichtsbilder im tschechisch-deutschen Dialog . In: Geschichte als Argument. 41. Deutscher Historikertag in München, 17. bis 20. September 1996. Berichtsband. Hrsg. im Auftrag des Verbandes der Historiker Deutschlands e.V. von Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth (Historické diskurzy a obrazy histórie v česko-nemeckom dialógu. In: Dejiny ako argument. 41. Zjazd nemeckých historikov v Mníchove 17.-20. septembra 1996. Zborník. Z poverenia Zväzu nemeckých historikov ed. Stefan Weinfurter a Frank Martin Siefarth). München 1997, S. 166-173.

Interdisciplinárne pracovné stretnutie o otázke počtu obetí vyhnania 1996. Tlačové vyhlásenie – pozri zoznam publikácie

Štyri verejné pódiové diskusie v rokoch 1995, 1998 a 1999 o aktuálnych výročiach dôležitých pre nemecko-česk(oslovensk)é vzťahy v Prahe a Bratislave.

Nemecko-český workshop historikov (3 dni) s prírodovedcami oboch krajín, organizovaný roku 1998 spolu s Centrom humanitných vied pre dejiny a kultúru stredovýchodnej Európy na Univerzite v Lipsku (s podporou Spolkového ministerstva pre vzdelanie a výskum).

Organizovanie viacdenného seminára pre novinárov roku 1999 v Deidesheime (s podporou Nadácie Roberta Boscha).

Účasť Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov na medzinárodnej konferencii Ústavu nemeckých štúdií na Univerzite Birmingham
Coming to Terms with the Past, Opening up for the Future v roku 1998 (zborník sa pripravuje, správa o konferencii je k dispozícii).

Prezentácia pracovných výsledkov Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov pre Koordinačnú radu Nemecko-českého diskusného fóra roku 1999 v Norimbergu.

Iniciovanie resp. podporovanie prekladov (napr. Schlaglichter der deutschen Geschichte do češtiny), výskumných projektov (napr. Dejiny nemecko-českých vzťahov v medzivojnovom období na Ústave súčasných dejín v Mníchove) atď.

Diskusie Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov s prezidentmi Českej republiky resp. Spolkovej republiky Nemecko Václavom Havlom a Romanom Herzogom roku 1995 v Drážďanoch; recepcie u prezidentov Václava Havla, Michala Kováča, u ministra Güntera Verheugena (Ministerstvo zahraničných vecí SRN) u ministrov zahraničných vecí Českej republiky atď., diskusie predsedov Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov na ministerstvách zahraničných vecí zúčastnených štátov.

Účasť predsedov a členov Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov na veľkom počte verejných podujatí, konferencií z oblasti politického vzdelávania a pódiových diskusií, spojených s prezentáciou pracovných výsledkov komisie.

Veľký počet zasadnutí národných sekcií Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov v rokoch 1990-1999.