Home

 

 

Níže jsou přehledně, podle jednotlivých typů akcí, vyjmenovány oblasti působnosti Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků od jejich založení roku 1990.

24 mezinárodních konferencí komise (vždy zhruba 4-5 denních) ve Spolkové republice Německo, v Československu, resp. v České republice a na Slovensku od 1990 do 2010 – konferenční sborníky viz rubrika publikace

Mezinárodní konference uskutečněná společně s Československo-rakouskou komisí historiků roku 1991 ve Vídni – publikace: Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. v. Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner, Arnold Suppan, Anna Maria Drabek u. Birgitta Zaar, Wien 1995.

Interní konference a zasedání redakční rady roku 1996 za účelem vypracování „Náčrtu výkladu německo-českých dějin od 19. století“ (Karlík u Prahy, Mnichov a jiné) – viz rubrika publikace

25 většinou celodenních pracovních zasedání ve Spolkové republice Německo, v Československu, resp. v České republice a na Slovensku od 1990.

Realizace jedné ze sekcí 41. Německého sjezdu historiků v Mnichově roku 1996
–Publikace: Geschichtsdiskurse und Geschichtsbilder im tschechisch-deutschen Dialog. In: Geschichte als Argument. 41. Deutscher Historikertag in München, 17. bis 20. September 1996. Berichtsband. Hrsg. im Auftrag des Verbandes der Historiker Deutschlands e.V. von Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth. München 1997, S. 166-173.

Interdisciplinární pracovní setkání k otázce počtu obětí odsunu 1996. Prohlášení pro tisk – viz rubrika publikace

Čtyři veřejné pódiové diskuse v letech 1995, 1998 a 1999 v Praze a Bratislavě k aktuálním, pro česko(-slovensko)-německé vztahy důležitým výročím.

Česko-německý workshop historiků (3 dny) s mladými vědci z obou zemí, uskutečněný roku 1998 ve spolupráci s lipským Humanitněvědním centrem pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy (GWZO) za podpory Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum.

Uskutečnění několikadenního semináře pro novináře v Deidesheimu roku 1991 za podpory Nadace Roberta Bosche.

Účast komise historiků na mezinárodní konferenci Coming to Terms with the Past, Opening up for the Future" uspořádané Institute for German Studies na University of Birmingham roku 1998 (konferenční sborník se připravuje, conference report je k dispozici).

Prezentace vysledků práce historické komise před Koordinační radou Česko-německého diskusního fóra v Norimberku roku 1999.

Iniciování, resp. podpora překladů (např. publikace "Schlaglichter der deutschen Geschichte" do českého jazyka), výzkumných projektů (např. k dějinám česko-německých vztahů v meziválečném období na Ústavu pro soudobé dějiny) a mnoho dalšího.


Rozhovory komise s prezidentem české republiky Václavem Havlem a prezidentem Spolkové republiky Německo Romanem Herzogem roku 1995 v Drážďanech; slavnostní přijetí u prezidenta Václava Havla, prezidenta Michala Kováče, ministra zahraničních věcí Güntera Verheugena, ministrů zahraničních věcí České republiky a jinými, stejně jako separátní rozhovory předsedů s pracovníky ministerstev zahraničních věcí obou zemí.

Účast předsedů a členů komise historiků na četných veřejných akcích, konferencích z oblasti politického vzdělávání a pódiových diskusích, vždy s prezentací výsledků práce komise.

Četná separátní jednání jednotlivých národních sekcí Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků v letech 1990-1999.