ČESKO-NĚMECKÁ
A SLOVENSKO-NĚMECKÁ
KOMISE HISTORIKŮ

Komise

 

Česko-německá komise historiků a Slovensko-německá komise historiků mají za úkol zkoumat společné dějiny Čechů, Němců a Slováků. Těžiště jejich práce spočívá ve 20. století. Komise přistupují k tématům multidisciplinárně a snaží se analyzovat historické zkušenosti, které spojují Čechy, Němce a Slováky, v širokém historickém kontextu a ve srovnávací perspektivě. Komise pořádají konference a expertní jednání a vydávají vlastní ediční řadu. Mladí badatelé a badatelky se mohou ucházet u Česko-německé komise historiků o stipendia na výzkumný pobyt v zahraničí.

ÚLOHA

 

Československo-německou komisi historiků založili v roce 1990 ministr zahraničí České a Slovenské Federativní republiky Jiří Dienstbier a ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Hans-Dietrich Genscher.

Od rozdělení Československa existuje Česko-německá komise historiků a Slovensko-německá komise historiků. Německou stranu zastupují v obou komisích tytéž osoby. Obě komise pracují zpravidla společně.

Komise mají za úkol společně zkoumat a hodnotit společné dějiny Čechů, Němců a Slováků především ve 20. století. Zaměřují se na široký historický kontext, včetně pozitivních aspektů vzájemného soužití i tragických zkušeností, které získaly národy v souvislosti s vypuknutím, průběhem a výsledky druhé světové války.

Komise jsou pověřeny jako vědecká grémia tím, aby pracovaly a rozvíjely svá témata, otázky a sledované cíle nezávisle na politickém zadání.

Výsledky činnosti obou komisí mají být veřejně dostupné.

Členové české části komise jsou jmenováni na návrh Sdružení historiků České republiky Ministerstvem zahraničních věcí. Německé členy komise jmenuje na návrh Svazu historiků spolkové ministerstvo zahraničí. Všichni členové pracují v komisi bez nároku na odměnu. Věcné náklady spojené s chodem komise hradí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Německá akademická výměnná služba (DAAD).