ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Komisia

 

Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov si kladie za úlohu bádať o minulosti Nemcov, Čechov a Slovákov. Svoju činnosť sústreďuje na 20. storočie. Komisia kladie dôraz na interdisciplinárnosť a usiluje sa analyzovať skúsenosti spájajúce, prípadne rozdeľujúce Nemcov, Čechov a Slovákov v širšom historickom kontexte a s dôrazom na historickú komparatistiku. Komisia organizuje konferencie a má vlastný edičný plán.

ÚLOHY

 

Pôvodná Nemecko-československá komisia historikov vznikla roku 1990 z iniciatívy ministrov zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a Českej a Slovenskej federatívnej republiky, Hansa-Dietricha Genschera a Jiřího Dienstbiera.
Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov vyvíja činnosť od roku 1993, keď sa Česká a Slovenská federatívna republika rozdelila na samostatné republiky Českú a Slovenskú.
Úlohou Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov je skúmať a hodnotiť dejiny národov týchto troch krajín, a síce v širšom historickom kontexte a s dôrazom na interdisciplinárnosť. Komisia venuje zvláštnu pozornosť 20. storočiu, teda témam ako národný socializmus a nemecká okupácia, svetové vojny, nedobrovoľná migrácia obyvateľstva, studená vojna, konflikty medzi západným a východným blokom a ich ukončenie v roku 1989.
Komisia formuluje témy, kladie si otázky a ciele a rozvíja pracovné postupy ako vedecké grémium, nezávisle na politických objednávkach.
Výsledky tejto činnosti sa sprístupňujú verejnosti.
Členov nemeckej sekcie menuje minister zahraničných vecí na návrh Zväzu nemeckých historikov, členov slovenskej sekcie menuje minister zahraničných vecí na návrh Slovenského národného komitétu  historikov. V komisii sa členovia angažujú bez nároku na odmenu. Náklady na činnosť komisie pokrýva Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.