ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Online-Portal

 

Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov okrem toho v súčasnosti pracuje na online portáli: ústredné otázky a témy nemecko-česko-slovenských dejín 20. storočia majú byť spracované interaktívnym a ľahko dostupným spôsobom. Tematické okruhy majú byť zaujímavé pre učiteľov a žiakov a nájsť uplatnenie v skupinovom vyučovaní, v rámci projektových dní, pri príprave referátov a exkurzií. Portál bude predstavovať dôležité referenčné médium a zdroj informácií aj pre študentské semináre. Okrem toho by mal osloviť tú časť širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o dejiny českých krajín a nemecko-česko-slovenskú históriu. Prostredníctvom portálu sa záujemcovia dostanú k serióznym informáciám preverenými medzinárodným grémiom historikov, ktoré aj vďaka systematickému prepojeniu a neustále aktualizovaným údajom predstavujú moderný a spoľahlivý prameň vedomostí.