ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Členovia

Slovenská sekcia

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (predseda)
Filozofická Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Adam Hudek, PhD.
Historický ústav, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava

Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Historický ústav, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava

Mgr. Miloslav Szabó
Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Česká sekcia

Prof. Dr. Miloš Řezník (predseda)
Deutsches Historisches Institut Warschau

Prof. Dr. Zdenĕk Beneš
Ústav českých dejín, Karlova univerzita v Prahe

Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová
Ústav slovansko-germánskych štúdií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. Dr. Jiří Pešek
Ústav medzinárodných štúdií, Karlova univerzita v Prahe

PhDr. Václav Petrbok, PhD.
Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Mgr. Martin Klement, PhD.
Vedecký sekretariát
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha

Nemecká sekcia

Prof. Dr. Frank Hadler (predseda)
Centrum humanitných vied pre dejiny a kultúru stredovýchodnej Európy na Univerzite v Lipsku

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Detlef Brandes
predtým: Ústav kultúry a dejín Nemcov vo východnej Európe na Univerzite Heinricha
Heineho Düsseldorf

Prof. Dr. Christoph Cornelißen
Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
Historický seminár, Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove

Dr. Martin Zückert
Collegium Carolinum v Mníchove

Dr. K. Erik Franzen
Vedecký sekretariát
Collegium Carolinum v Mníchove