ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Učebný Materiál

Nemci, Česi a Slováci v 20. storočí.

Materiály k vyučovaniu dejepisu

 

Vydaním komentovanej zbierky prameňov k dejinám 20. storočia ako výslovne dobrovoľného doplnkového materiálu k výučbe na nemeckých, českých a slovenských školách sa v rámci Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov zaoberá pracovná skupina už viacero rokov. Nemecká verzia vyjde vo vydavateľstve Wochenschau-Verlag.

Kniha sa venuje ústredným témam vo vyučovaní vyšších ročníkov na školách všetkých troch krajín. V prípade Slovenska ide o stredné školy, hlavne gymnáziá. Upriamuje pozornosť na spoločné a rozdielne momenty v dejinách Nemcov, Čechov a Slovákov v celoeurópskom kontexte, pričom si autori zvolili stredoeurópsku perspektívu. Materiály sú rozdelené do šiestich kapitol:

  1. 19. storočie a začiatok 20. storočia: Premeny moderny (Miloš Řezník)
  2. Prvá svetová vojna (Miloš Řezník)
  3. Medzivojnové obdobie (Dušan Kováč, Martin Schulze Wessel)
  4. Druhá svetová vojna (Volker Zimmermann)
  5. Konflikt medzi Východom a Západom (Volker Zimmermann)
  6. Zmena vo vzťahoch Nemcov, Čechov a Slovákov po roku 1989 (Vladimír Handl, Dieter Segert)

Pred prameňmi sa v jednotlivých kapitolách vždy nachádza časová priamka, didaktický úvod a rozsiahly text. Publikáciu dopĺňa glosár základných pojmov.

V roku 2017 sa nadviazala spolupráca s Koordinačným centrom česko-nemeckých výmeny mládeže TANDEM. Vďaka spolupráci v pracovnej skupine „Spoločnými spomienkami k spoločnej budúcnosti“ mohli byť vytvorené kanály pre budúcu diskusiu a rozšírenie učebných materiálov. Koncept materiálov bol predstavený v roku 2018 na odbornom fóre TANDEM-u vo Forstenriede pri Mníchove ako aj na vysokoškolskom fóre Česko-bavorskej vysokoškolskej agentúry v Mníchove.

Projekt je financovaný DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)  z prostriedkov  Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko.